Algemene voorwaarden

 1. Integrales - Integrales is een collectief van verschillende begeleiders, die elk verbonden zijn aan een onderneming:
  • Alicia Moses (Ondernemingsnummer NL254660204B01)
  • Andrei Covaci (Ondernemingsnummer BE0687635869)
  • Boris Artemieff (Ondernemingsnummer BE0509838829)
  • Charlotte Verhoeven (Ondernemingsnummer BE0687635869)
  • Debbie Mannaerts (Ondernemingsnummer BE0733637724)
  • Domien Van der Elst (Ondernemingsnummer BE0687635869)
  • Fran Lamoline (Ondernemingsnummer BE0734709771)
  • Ivetta Ilienkova (Ondernemingsnummer BE0790567915)
  • Jort Van Den Kieboom (Ondernemingsnummer BE0755605551)
  • Justyn Aguirre (Ondernemingsnummer BE1007865137)
  • Lukas Van Espen (Ondernemingsnummer BE0802213754)
  • Marie Loop (Ondernemingsnummer BE0461450576)
  • Max Müller (Ondernemingsnummer BE0777543090)
  • Quinten Van Espen (Ondernemingsnummer BE1009481770)
  • Sandra Schenkel (Ondernemingsnummer ESY6579347G)
  • Tobias Buyst (Ondernemingsnummer BE1000028626)
  • Tobias Heyman (Ondernemingsnummer BE0790885045)
 2. Rechtstreekse verbintenis - Wanneer u als klant een afspraak boekt via www.integrales.be, gaat u een rechtstreekse verbintenis aan met de betrokken onderneming(en) vermeld in art. 1 die hoort/horen bij de gekozen begeleider.
 3. Coördinatie - Door een afspraak te boeken voor een service die wordt aangeboden onder de naam Integrales, gaat u akkoord dat uw gegevens worden beheerd en gebruikt door de coördinator van Integrales: onderneming Domien Van der Elst met ondernemingsnummer 0687.635.869. Deze onderneming is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de service van de overige in art. 1 vermelde ondernemingen.
 4. Privacy - Meer informatie over de verwerking van uw data vindt u in ons privacybeleid.
 5. Aanbod - De prestaties van Integrales bestaan uit het begeleiden van jongeren en ouders. Dit bestaat o.a. uit bijles, studiemethodebegeleiding, studiekeuzebegeleiding, persoonlijke coaching, counseling, workshops, e-learning en opvoedingscoaching.
 6. Boeking – Elke boeking voor een service die onder de noemer Integrales wordt aangeboden door een in art. 1 vernoemde onderneming, dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.
 7. Annulering en verplaatsing - Meer informatie over de mogelijkheid tot annulering en verplaatsing van afspraken door de klant vindt u in het annuleringsbeleid. De in art. 1 vernoemde ondernemingen zullen alle redelijke maatregelen nemen teneinde de geboekte afspraken te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. vanwege wetswijzigingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers, ...) kunnen de in art. 1 vernoemde ondernemingen afspraken annuleren of in onderling overleg verplaatsen. In geval van annulering van een reeds betaalde afspraak, omwille van hogervermelde situaties, wordt het betaalde bedrag op vraag van de klant terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 8. Garantie - Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de in art. 1 vermelde ondernemingen geen garantie geven en geen verantwoordelijkheid op zich nemen met betrekking tot het het bereiken van de doelen en behoeften die de klant vooropstelt. Als voorbeeld kan gegeven worden dat het volgen van bijles geen garantie geeft op het slagen voor een toets of examen. De voornoemde aanspakelijkheidsbeperking is eveneens van toepassing voor de overige begeleidingsvormen die door Integrales worden aangeboden.
 9. Beeld en klankopnames - Tijdens afsprakan kan aan de klant gevraagd worden of hij/zij akkoord is dat foto- en/of video-opnames worden gemaakt. De klant kan dit toelaten of weigeren. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor interne trainingsdoeleinden binnen de in art. 1 vermelde ondernemingen. Deze opnames zullen enkel mits de uitdrukkelijke toestemming van de klant publiek gepubliceerd worden en/of gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Hiertoe krijgt de klant het beeldmateriaal toegestuurd, waarna de klant toestemming kan, maar niet moet, geven om het beeldmateriaal te publiceren op publieke kanalen zoals website, nieuwsbrief, Facebook, Instagram, ... In het geval de klant minderjarig is, kan een ouder van de klant toestemming geven in naam van de klant.
 10. Prijzen - De in art. 1 vernoemde ondernemingen behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Bij een prijswijziging blijven de prijzen van reeds geboekte afspraken en bestellingen ongewijzigd.
 11. Belasting op de toegevoegde waarde (btw) - Alle prijzen op www.integrales.be zijn incl. btw voor zoverre btw van toepassing is. Het is mogelijk dat één of meerdere onderneming(en) uit art. 1 gebruik maken van een btw-vrijstellingsregeling, waardoor geen btw aangerekend wordt.
 12. Betaling van afspraken - De klant verbindt zich ertoe afspraken te betalen ten laatste op de dag van de afspraak. Gebeurt dat niet, dan kan er een eerste ingebrekestelling worden verstuurd. Vanaf dan loopt een betalingstermijn van 14 dagen. Als deze termijn overschreden wordt, worden retroactief nalatigheidsinteresten aangerekend vanaf de kalenderdag volgend op de datum van verzending van de eerste ingebrekestelling. De nalatigheidsinteresten bedragen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten. Per bijkomende ingebrekestelling kan €7,50 worden aangerekend, bovenop de portkosten. Daarnaast kan bij laattijdige betaling ook een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden. Het bedrag hiervan bedraagt:
  • 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 13. Betaling van bestellingen - De klant verbindt zich ertoe bestellingen die niet rechtstreeks verbonden zijn aan één afspraak, zoals de aanschaf van een tienbeurtenkaart, te betalen op de dag van de bestelling. Gebeurt dat niet, dan kan er een eerste ingebrekestelling worden verstuurd. Vanaf dan loopt een betalingstermijn van 14 dagen. Als deze termijn overschreden wordt, worden retroactief nalatigheidsinteresten aangerekend vanaf de kalenderdag volgend op de datum van verzending van de eerste ingebrekestelling. De nalatigheidsinteresten bedragen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten. Per bijkomende ingebrekestelling kan €7,50 worden aangerekend, bovenop de portkosten. Daarnaast kan bij laattijdige betaling ook een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden. Het bedrag hiervan bedraagt:
  • 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 14. Wanbetaling en uitsluiting - In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van één of meerdere in art. 1 vernoemde onderneming(en) te voldoen, kunnen alle in art. 1 vernoemde ondernemingen alle afspraken voor deze klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief eventueel toegevoegde schadevergoeding(en) en nalatigheidsinteresten.
 15. Schuldvorderingen - De in art. 1 vernoemde ondernemingen hebben het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van de desbetreffende onderneming.
 16. Aansprakelijkheid - Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de in art. 1 vermelde ondernemingen krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de in art. 1 vermelde ondernemingen beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De in art. 1 vermelde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. De in art. 1 vermelde ondernemingen zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de klant, noch zijn de in art. 1 vermelde ondernemingen aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van een in art. 1 vermeldde onderneming wordt weerhouden, is de betreffende onderneming er enkel toe gehouden de geboekte service of bestelling te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
 17. Delen van materiaal - Behoudens de wettelijke uitzonderingen en tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de betrokken onderneming(en) uit art. 1, mag de inhoud en de documentatie van het materiaal dat gecreëerd of ter beschikking wordt gesteld tijdens een afspraak niet geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag dit materiaal geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan derden en/of het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of de betrokken onderneming(en) uit art. 1.
 18. Geschillen - In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar de zetel zich bevindt van de onderneming(en) uit art. 1 waarbij een afspraak werd geboekt of een bestelling werd gedaan.
 19. Nietigheid - De eventuele nietigheid van één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.
 20. Afstand van recht - Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de betrokken onderneming(en) uit art. 1 houdt geenszins een afstand van recht in.

Laatst geüpdatet: 18/5/2024